Nieuws

12-02-2021

Nieuwsbrief februari 2021

Vereniging van Eigenaars Bungalowpark Duinschooten

Nieuwsbrief februari 2021

 

 

 

 

In deze ijzige tijd (die natuurlijk ook prachtige plaatjes oplevert!) willen wij u als bestuur weer informeren over een aantal zaken.

Helaas staat alles wat we doen en (moeten) laten nog steeds in het teken van corona. We informeren u over wat dat betekent voor onze vereniging.

En verder maken we flinke vorderingen met de bluswatervoorziening. Ook daarover willen we u informeren.

In deze nieuwsbrief willen wij u verder informeren over wat praktische zaken. 

 

De planning van de ALV en de jaarstukken

De statuten van de vereniging schrijven voor dat er binnen zes maanden na afsluiting van een boekjaar een ALV gehouden moet worden waarop de jaarstukken vastgesteld moeten worden. Gebruikelijk is dat er in maart een ALV gehouden wordt. Gezien de corona-situatie durft het bestuur het voorlopig niet aan om een datum te prikken voor de ALV. Zodra het met enige zekerheid mogelijk is om bij elkaar te komen zullen we dat natuurlijk meteen doen.

Dat laat onverlet dat het bestuur bezig is om de jaarstukken op te maken. Deze worden zoals gebruikelijk gecontroleerd door de kascontrolecommissie. Als alles klaar is ontvangt u deze per mail.

 

Aanleg van glasvezel en de buurtBBQ

Zoals u ongetwijfeld al weet gaat de aanleg van glasvezel in onze regio door. Het zal nog wel enige tijd duren voordat duinschooten aan de beurt is. U wordt daarover via de mail geïnformeerd door Glasdraad, het bedrijf dat de aanleg regelt. Wij adviseren u om de nieuwsbrief van Glasdraad goed in de gaten te houden.

Omdat alle bewoners van park duinschooten zich aangemeld hebben voor glasvezel hebben wij de buurt-barbecue gewonnen. U heeft in uw brievenbus een voucher ontvangen waarmee het barbecue-pakket opgehaald kan worden. Voorlopig is een buurt-barbecue niet aan de orde, maar als dat wel mogelijk is zou het leuk zijn als er zich enkele vrijwilligers melden om dat te organiseren!

 

Aanleg van de bluswatervoorziening
Een ander lang-lopend dossier is de bluswatervoorziening. Met de aanleg ervan wordt goede vordering gemaakt:

De sleutelbuis met daarin een sleutel waarmee de brandweer de slagboom kan openen is  aangebracht in de nok van het brievenbushok.

In de sloot achter het ‘technisch hok’ is een bak geplaatst. Die bak is nodig voor het oppompen van bluswater door de brandweer. Zo’n bak is ook aanwezig in de sloot bij het schelpenpad. Alvorens de bak geplaatst kon worden moest de sloot schoongemaakt worden. Nu moet alleen nog op beide plaatsten een signaleringsbord geplaatst worden.

De aanleg van een bluswaterput in de meest oostelijke punt van het park zal medio maart plaatsvinden. Als het goed gaat zal dan de weg maximaal 1 dag ter hoogte van de werkzaamheden geblokkeerd zijn.

Alle voorzieningen zijn goedgekeurd door de brandweer. Op de ALV zal het onderwerp uitgebreid aan de orde komen.

 

De papierbak

De bak voor het oud papier wordt om de week geleegd. Helaas blijkt dat de papierbak bijna elke keer veel te vol wordt gemaakt. Dat komt onder meer doordat karton niet goed plat wordt gemaakt. Ook komt het voor dat er ander dan papierafval in wordt gedumpt. Daarom willen we jullie vragen om er op toe te zien dat je karton echt goed plat maakt. Is de bak vol? Stapel dan je papier er niet bovenop, maar breng het naar het afvalplein in het dorp. Of neem je papier mee naar huis om het weg te brengen als er weer ruimte is in de container.

Vanwege de toegenomen kosten voor  het ophalen van oud papier zal het bestuur in de volgende ALV aan de orde stellen of de leden vinden dat de kosten opwegen tegen het gemak van deze voorziening.

 

Met vriendelijke groet, het bestuur:

 

Suzan, Brigitte, Threes