Nieuws

29-08-2020

ALV 23 oktober 2020

Vereniging van Eigenaars Bungalowpark Duinschooten

Nieuwsbrief augustus 2020

 

 
   

 

 

Beste mensen,

 

Na een lange en ongekend hete zomer is de temperatuur weer wat aangenamer. Wij hopen dat u kunt terugkijken op een fijne zomer.

 

Helaas heeft het Corona-virus ons nog steeds in de houdgreep. Reden voor het bestuur om u opnieuw door middel van een nieuwsbrief op de hoogte te stellen van een aantal belangrijke ontwikkelingen. Gelukkig is er goed nieuws te melden: zoals het zich nu laat aanzien is het mogelijk om 23 oktober a.s. veilig een Algemene Ledenvergadering te houden die voldoet aan de RIVM-richtlijnen van dit moment. In deze nieuwsbrief leest u daar meer over. Daarnaast willen wij u informeren over de stand van zaken rond de bluswatervoorziening en over het vraagstuk T.V. signaal: kabelnetwerk vernieuwen of kiezen voor glasvezel.

 

1: De ALV op 23 oktober 2020

Met in acht neming van de huidige RIVM-richtlijnen is het toegestaan om onder strikte voorwaarden een ALV uit te schrijven. Wij hebben daarvoor de grote zaal van De Duinpan in De Zilk gereserveerd zodat we ruimschoots kunnen voldoen aan het criterium van anderhalve meter afstand. Van deze zaal wordt momenteel veel gebruik gemaakt voor vergaderingen en andere bijeenkomsten. Mede daardoor wordt de ALV deze keer op een vrijdagavond gehouden. De eigenaar van de zaal heeft veel ervaring met het voldoen aan de vereiste criteria. Het bestuur heeft er daardoor vertrouwen in dat we op een veilige manier kunnen vergaderen.

 

Wij roepen hierbij alle leden op om op vrijdagavond 23 oktober om 20 uur aanwezig te zijn op de ALV. Wij zullen als VvE een aantal belangrijke beslissingen moeten nemen. Dat kan alleen als 2/3 van de stemgerechtigden aanwezig is. Fysiek of door middel van een machtiging. Vandaar onze dringende oproep om aanwezig te zijn.

 

De belangrijkste punten op de agenda betreffen de bluswatervoorziening en het vraagstuk of ons kabelsysteem voor het T.V.-signaal vernieuwd moet worden of dat we over moeten gaan op glasvezel. Beide punten hebben aanzienlijke financiële gevolgen. In deze nieuwsbrief lichten we deze punten alvast toe.

 

 

 

2: Aanpak bluswatervoorziening

Bij de stukken voor de in mei geplande ALV en in de vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over de maatregel die de gemeente alle recreatieparken, waaronder ook ons park wordt gerekend, heeft opgelegd. Deze maatregel houdt in dat wij de brandveiligheid voor ons park op een niveau moeten brengen zodat het voldoet aan de actuele eisen. Voor ons park betekent dat onder meer dat wij de bluswatervoorziening op orde moeten brengen. Het is belangrijk om te weten dat het voldoen aan de eisen mbt de brandblusvoorziening verplicht is. De Omgevingsdienst West-Holland  zal bij niet voldoen aan de eisen een handhavingprocedure starten met mogelijk een dwangsom tot gevolg. Daarnaast zal  het niet in orde hebben van de brandveiligheid betekenen dat uw brandverzekering in geval van brandschade niet uitkeert.

 

Het bestuur heeft een drietal ter zake deskundige mede-eigenaren gevraagd om ons daarin te ondersteunen. Samen met het bestuur hebben zij de afgelopen maanden hard gewerkt om de verschillende mogelijkheden te onderzoeken. Op dit moment is er een voorstel gedaan aan de Omgevingsdienst West-Holland en we zijn in afwachting of zij hiermee akkoord gaan.

 

Tijdens de ALV krijgt u door de deskundigen uitleg over welke bluswatervoorziening het bestuur voorstelt en misschien is er dan ook al duidelijk wanneer dit geïnstalleerd kan worden.

De bluswatervoorziening is een kostbare voorziening. Deze kan niet betaald worden uit de reserves van de VvE. Het bestuur zal daarom een financieringsvoorstel in de ALV in stemming brengen.

 

3: T.V. signaal: kabelnetwerk vernieuwen of kiezen voor glasvezel?

Het afgelopen jaar hebben we nadat de bliksem was ingeslagen veel problemen gehad met het T.V. signaal. Het systeem is meerdere keren doorgemeten door Ziggo, maar zij konden ons niet helpen. Uiteindelijk hebben we er een ander bedrijf bij gehaald en dat constateerde dat er in de apparatuur van Ziggo een storing zat. Zij hebben die storing kunnen verhelpen door een onderdeel te vervangen. Op dit moment hebben echter nog steeds een aantal  woningen regelmatig last van storingen.

 

Zowel de monteur van dit bedrijf als de verschillende monteurs van Ziggo hebben aangegeven dat onze installatie nog wel functioneert maar dat zowel de versterkers als de rest van de bekabeling (tot aan de woningen) aan vervanging toe is. Als over gegaan moet worden tot vervanging van de bekabeling zal het graaf- en stratenwerk dat daarbij komt kijken een forse kostenpost worden. Een eerste inschatting is dat dat, inclusief het vervangen van het kabelnetwerk en de versterkers zo’n      € 45.000 zal kosten (ca € 1.000 per woning).

 

Echter, er dient zich een alternatieve mogelijkheid aan:

Zoals u ongetwijfeld al heeft gelezen wordt er in het buitengebied van de Bollenstreek binnenkort glasvezel aangelegd. Dat kan een alternatief kunnen zijn voor de vernieuwing van ons eigen systeem. Dat zou niet alleen een grote verbetering betekenen van het T.V. signaal maar biedt tevens de mogelijkheid om de internetsnelheid aanzienlijk te verbeteren. Bijkomend voordeel is dat we als park niet meer afhankelijk zijn van Ziggo.

 

Collectieve aanleg van glasvezel wordt in het kader van de promotie van glasvezel aangeboden voor

€ 200 per woning. Daarna kan elke eigenaar een individueel  abonnement kiezen voor T.V. en internet. De bijdrage van € 60 per jaar per woning voor Ziggo T.V. komt dan te vervallen.

Een keuze voor collectief aanleggen van glasvezel betekent dat we afscheid nemen van het oude kabelsysteem. Deze optie heeft de voorkeur van het bestuur.

 

Tijdens de ALV zetten we voor u de voor- en nadelen op een rijtje. Daarna zal het bestuur u vragen om te stemmen over de vraag of we met het oude systeem door willen gaan (en dus op enig moment over moeten gaan tot vernieuwing ervan) of dat we als park over stappen op glasvezel. Ook dit is weer een belangrijke keuze die we met een meerderheid van stemmen moeten nemen. Alle reden dus om de avond van 23 oktober in uw agenda te zetten!

 

4: Snoeien overhangend groen

Nu de zomer op zijn retour is wordt het toch echt tijd om het hier en daar wat al te uitbundig gegroeid groen tot de orde te roepen. Daarom het verzoek om bomen en struiken die de doorgang langs de weg en die het licht van de lantarenpalen belemmeren een flinke snoeibeurt te geven.

 

Tot slot

Wij hopen van harte dat de Corona-situatie niet opnieuw roet in het eten zal gooien en hopen u dan ook op 23 oktober te mogen begroeten. De stukken voor de vergadering ontvangt u uiterlijk begin oktober.

 

Met vriendelijke groet, het bestuur:

 

Suzan, Brigitte, Threes