Vereniging van Eigenaars

Samenstelling bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:

 

Voorzitter;

Suzan Bon

Bungalow 30 B11

06 155 233 58

 

Secretaris;

Threes Geelen

Bungalow 30 B44

06 46 16 93 88

 

Penningmeester;

Brigitte Wijnands-Maurer

Bungalow 30 B32

0252 377 472

 

 

 

E-mail adres VVE:

info@duinschooten30.nl

Gemeenschappelijk eigendom

De eigendom van een perceel in bungalowpark Duinschooten is automatisch gekoppeld aan een aandeel in de gemeenschappelijke eigendom van het overige - algemene deel - van het park. Dit betreft o.a. de weg en het leidingentracé, de parkeerplaatsen, de slagboom, de perktuinen, enkele slootgedeelten en het schelpenpad (voetpad) richting Oosterduinsemeer, de straatverlichting, de postkasten, de vuilcocons en de rioleringsleidingen.

Mandelige zaak

De eigendom van bovenstaande gedeelten behoort toe aan de 45 eigenaren van een bungalow op het park. Er is hier sprake van mandeligheid (NBW, boek 5, art. 60 e.v.).

Mandeligheid ontstaat door een tussen de betrokken eigenaren op te maken notariele akte die wordt ingeschreven in de openbare registers.

Het recht van iedere individuele eigenaar op de mandelige zaak (de weg, parkeerplaatsen etc.) kan niet worden gescheiden van de eigendom van de bungalows. Mandelige zaken moeten op kosten van alle mede-eigenaren worden onderhouden en – indien nodig – worden vernieuwd.

Vereniging van Eigenaars

Het beheer van de mandelige zaak berust namens de 45 eigenaren bij de te Noordwijkerhout gevestigde “Vereniging van Eigenaars Bungalowpark Duinschooten”. Iedere eigenaar wordt in de notariele akte bij overdracht verplicht om als lid van die vereniging toe te treden.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit drie leden. Een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Het bestuur wordt gevormd door drie eigenaren, die de rechten en plichten van het bestuur uitvoeren op vrijwillige basis.

De leden van de vereniging zijn verplicht bij te dragen in de schulden en kosten welke de vereniging heeft of maakt voor rekening van de gezamenlijke eigenaars/leden.

De voorlopige maandelijkse bijdrage wordt vastgesteld in de ledenvergadering. Voor de inning van deze bijdrage dient elk lid een automatische machtiging te verstrekken aan het bestuur.

Administratie

email administratie: administratie@duinschooten30.nl