Huishoudelijk Reglement

Statuten

Vereniging van Eigenaren Bungalowpark Duinschooten

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

(vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van de VvE op 28 mei 1999,gewijzigd in de Algemene Ledenvergadering van 21 april 2011)

 

Artikel 1 - Doel

 

Het huishoudelijk reglement dient ter regeling van de volgende onderwerpen:

 1. het gebruik van de gemeenschappelijke zaken en rechten;
 2. de orde van de vergadering
 3. de instructie aan het bestuur;
 4. al hetgeen overigens naar het oordeel van de vergadering regeling behoeft.

(zie statuten artikel 22 lid 1)

 

Artikel 2 - Algemene ledenvergadering

 

 1. De jaarlijkse algemene ledenvergadering waarin de exploitatierekening over het afgelopen boekjaar en de begroting voor het aangevangen boekjaar worden vastgesteld, wordt gehouden in juni of zoveel eerder als mogelijk is.
  (statuten artikel 12 lid 2)

 2. De voorzitter van het bestuur is belast met de leiding van de vergadering. Bij zijn/haar afwezigheid wordt een ander bestuurslid belast met de leiding van de vergadering.
  (statuten artikel 12 lid 6 en 7)

 3. Besluiten tot het doen van buiten het onderhoud vallende uitgaven boven een bedrag van EUR 1000.- kunnen slechts genomen worden met een meerderheid van tenminste 2/3e van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste 30 leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. Is geen quorum aanwezig dan wordt een tweede vergadering gehouden overeenkomstig artikel 16 lid 6 van de statuten.
  (statuten artikel 16 lid 5)

 

Artikel 3 – Bestuur

 

 1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

 2. Bestuursleden worden uit de leden door de vergadering benoemd.

 3. Een vacature in het bestuur wordt tijdig aan de leden bekendgemaakt, zo spoedig mogelijk gevolgd door een voordracht van het bestuur voor een te benoemen kandidaat.

 4. Tot uiterlijk een maand na de bekendmaking van de voordracht van het bestuur kunnen de leden tegenkandidaten stellen. Kandidaatstelling door leden dient schriftelijk te gebeuren, ondertekend door tenminste 5 leden.

 5. Wordt geen tegenkandidaat gesteld dan is de kandidaat van het bestuur automatisch benoemd. Worden er wel een of meer tegenkandidaten gesteld dan wordt over de kandidaten gestemd in een ledenvergadering overeenkomstig de artikelen 12 tot en met 15 van de statuten.

 6. Het bestuur behoeft de machtiging van de vergadering voor het opdragen van onderhouds­werkzaamheden buiten de begroting die een bedrag van EUR 1000.- te boven gaan. (statuten artikel 16 sub 2)

Artikel 4 – Kascommissie

 1. De algemene ledenvergadering benoemt uit zijn midden een kascommissie van twee leden en een plaatsvervangend lid.

 2. De kascommissie onderzoekt het beheer der middelen door het bestuur en brengt aan de vergadering verslag uit van zijn bevindingen.

 3. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle inlichtingen te verschaffen die voor het onderzoek nodig zijn.


Artikel 5 - Algemene gebruiksregels

 

 1. Eigenaars en hun huisgenoten dienen de persoonlijke levenssfeer en het gelijke recht van medegebruik van andere eigenaars en hun huisgenoten te respecteren.

 2. Ter voorkoming van diefstal of vandalisme dienen de eigenaars en hun huis­genoten er zoveel mogelijk toe bij te dragen dat ongewenste bezoekers buiten het park worden gehouden.

 3. Eigenaars en hun huisgenoten dienen de gemeenschappelijke gedeelten zo schoon mogelijk te houden. De betreffende eigenaar dient te zorgen voor opruimen van eventuele verontreinigingen (waaronder verontreiniging door huisdieren).


Artikel 6 - Gebruik van de woning

 

De woningen dienen uitsluitend te worden gebruikt voor bewoning. Gebruik als bedrijfsruimte is niet toegestaan.

 

 

Artikel 7 - Verkeer en parkeren van voertuigen

 

 1. Op de wegen in het park gelden de bepalingen van een woonerf. Dit betekent o.a. een maximumsnelheid voor voertuigen van 15 km/uur en te allen tijde voorrang voor voetgangers.

 2. Het is niet toegestaan voertuigen (waaronder ook begrepen caravans, campers, boten/trailers) te parkeren op de gemeenschappelijke weg door het park, inclusief het leidingentracé.

 3. Deelgenoten en hun huisgenoten dienen gebruik te maken van de parkeerplaats(en) op het eigen erf. Zonodig dienen op het eigen erf meer dan één parkeerplaats te worden aangelegd.

 4. De gemeenschappelijke parkeerplaatsen bij de ingang zijn uitsluitend bestemd voor bezoekers.

Artikel 8 – Afvalverwerking

 1. Glaswerk
  d
  e bewoners dienen zelf te zorgen voor de afvoer van glas (bijvoorbeeld in een publieke glasbak);
 2. Huisvuil
  kan worden gedeponeerd in de gemeenschappelijke vuilcontainers op het terrein;
 3. Grof vuil en grof tuinafval
  de bewoners dienen zelf te zorgen voor de afvoer van grof vuil en grof tuinafval. (zie bij Informatie)

 

 

Artikel 9 - Voorkomen van overlast.

 1. De eigenaars en hun huisgenoten dienen - binnen de grenzen der redelijkheid - geen hinder of overlast bij anderen te veroorzaken.
 2. Werkzaamheden die geluidsoverlast veroorzaken zijn slechts toegestaan op maandag t/m vrijdag tussen 8 en 21 uur, op zaterdagen tussen 9 en 18 uur en op zon- en feestdagen tussen 12 en 18 uur.
 3. De honden dient men op het hele park, inclusief schelpenpad, aan de lijn te houden en de hondenpoep direct te verwijderen.
 4. De eigenaars dienen groenoverlast in de vorm van overdadige groei van bomen en struiken over en onder de parkweg en leidingentracee te voorkomen.

 

 

Artikel 10 - Naleving van het huishoudelijk reglement

 1. Bij verhuur of op andere wijze in gebruik geven van de woning aan derden, dient de eigenaar de huurder/gebruiker te informeren over de inhoud van dit regle­ment. De eigenaar blijft tegenover de Vereniging aansprakelijk voor het gedrag van de huurder/gebruiker.
 2. Elke eigenaar/lid kan een gebruiker van het park vragen te verklaren of hij bereid is een bepaling van dit huishoudelijk reglement na te leven. Is de gebruiker daartoe niet bereid dan kan de kantonrechter binnen wiens rechtsgebied het park is gelegen, op verzoek van iedere eigenaar/lid beslissen dat de regel ten aanzien van de gebruiker komt te gelden.
  (zie statuten artikel 22 lid 1a en BW boek 5 artikel 128)
 3. Een beroep op het voorgaande artikel dient via het bestuur van de VvE te worden gedaan.
 4. Bij verkoop van zijn/haar woning is de verkoper verplicht om de nieuwe eigenaar in te lichten over de rechten en verplichtingen van de leden/eigenaars van de VvE, zoals deze zijn vastgelegd in de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en de besluiten van de Algemene Ledenvergadering van de VvE.
  Tevens is de verkoper verplicht om naam en adres van de nieuwe eigenaar aan het secretariaat mee te delen.
 5. Bij blijvend geschil met een eigenaar over naleving van het huishoudelijk reglement en de statuten zal het bestuur haar rechtsbijstandverzekeraar inschakelen.

Artikel 11 Innen van maandelijkse parkbijdrage via automatische incasso of jaarbetaling vooraf

 1. De maandelijkse parkbijdrage wordt per automatische incasso betaald via machtiging aan de administrateur. Jaarbetaling vooraf is ook mogelijk.

 2. De eigenaren die anderszins wensen te betalen, zijn € 3,00 per betaling extra verschuldigd.

 

Artikel 12 - Slotbepalingen

 

Voor alle gevallen waarin statuten of huishoudelijk reglement niet voorzien beslist de VvE

 

 

Noordwijkerhout, april 2011

Vereniging van Eigenaren Bungalowpark Duinschooten

Privacystatement

(toegevoegd aan het huishoudelijk regelement als addendum na ALV 23 april 2019)

 
   


 

De Vereniging van Eigenaren (VvE) van Bungalowpark Duinschooten verwerkt persoonsgegevens. In dit privacystatement geven wij aan hoe wij dat doen. De VvE streeft ernaar te voldoen aan de geldende wetgeving ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een individu zeggen. Bijvoorbeeld naam, (mail)adres, geboortedatum, foto’s e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een individu herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Wanneer anderen die persoonsgegevens in bezit hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan.

 

Van wie verwerkt de VvE Bungalowpark Duinschooten persoonsgegevens?

De VvE verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

 • Leden (inschrijving bij de VvE is verplicht bij bezit van een woning) en oud-leden;
 • Relaties, leveranciers ed.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Het bestuur van de VvE is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Het bestuur heeft een administratiekantoor opdracht gegeven om de administratie van de vereniging uit te voeren. Dit administratiekantoor is verwerker in de zin van de AVG. Ter bescherming van de persoonsgegevens is een verwerkersovereenkomst overeen gekomen.

 

Het administratiekantoor van de vereniging verwerkt de persoonsgegevens in de ledenadministratie en gebruikt deze gegevens voor de financiële zaken. De voorzitter, penningmeester en de secretaris van de vereniging kunnen de persoonsgegevens inzien. Zowel de ledenadministratie als de financiële administratie vindt plaats in digitale vorm. De toegang tot de administratie is zo passend mogelijk beschermd tegen onrechtmatige toegang en diefstal. 

 

Waarvoor verwerkt VvE Bungalowpark Duinschooten persoonsgegevens?

De VvE verwerkt persoonsgegevens met slechts één doel: het functioneren van de vereniging. Onderdeel daarvan is het contact tussen de leden onderling. Om die reden stelt de vereniging een ledenlijst met contactgegevens van de leden beschikbaar aan de leden. Leden die daar bezwaar tegen hebben worden niet opgenomen op deze lijst.

 

Kan ik zien welke gegevens van mij worden verwerkt?

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn uitsluitend de gegevens die u heeft ingevuld in het machtigingsformulier: naam, (e-mail)adres, eventueel tweede woonadres, (mobiel) telefoonnummer, IBAN-nummer.

Elk lid heeft recht op inzage in de eigen lidmaatschapsgegevens die worden verwerkt. Neem daarvoor contact op met het administratiekantoor of met de secretaris. Indien gewenst kunt u ook verzoeken om de geregistreerde gegevens te wijzigen of te verwijderen.